平成29年度     
1学期  2学期  3学期 
no1 no9 no18
no2 no10 no19
no3 no11 no20
no4 no12 no21
no5 no13 no22
no6 no14 no23
no7 no15 no24
no8 no16  
no17